وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد:

- ضخامت و ارتفاع تسمه باربر
- ضخامت و ارتفاع تسمه رابط (قطر میلگرد رابط)
- فاصله باربر ها از یکدیگر
- فاصله رابط ها از یکدیگر

لذا می توان نتیجه گرفت با ازدیاد موارد 1 و 2 وزن گریتینگ بیشتر می شود همچنین با کم شدن موارد 3 و 4 وزن گریتینگ بیشتر می شود. لذا با توجه به میزان نیروی وارده جهت تحمل، این 4 مورد تغییر می کنند و درنتیجه در وزن گریتینگ تاثیرگذار است.
شرکت دژ آهن پارسه جهت محاسبه وزن گریتینگ(قبل و بعد از گالوانیزه) نرم افزاری طراحی نموده است که از لینک زیر میتوانید دانلود نمایید.
Download