گریتینگ فلزی
گرتینگ فلزی

- گریتینگ تسمه در تسمه

- گریتینگ تسمه در نیم تسمه

- گرتینگ تسمه در میلگرد یا تسمه درچهار پهلوی تابیده شده

گریتینگ تسمه ای


یکی از متداول ترین گریتینگ های مورد استفاده در صنایع و کارخانجات گریتینگ های تسمه ای می باشد که کاربرد زیادی دارند.
این گریتینگ ها در ضخامتها و ابعاد گوناگون و با توجه به درخواستها طراحی و تولید می گردد.
پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد. ASTM A123 صورت می پذیرد

گریتینگ های میلگردی

در تولید این نوع گریتینگ از تسمه های فولادی و میلگردهای فولادی استفاده میگردد.