گرتینگ الکتروفورج (ماشینی)
گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

الکتروفورج يکي از انواع جوش هاي مقاومتي است که در آن هيچ گونه ماده افزودني در اتصال وجود نداشته و اتصالي بسيار محکم و يکنواخت ايجاد مي کند که فاقد هر نوع عيب جوشکاري نسبت به روش دستي بوده و بسيار مناسب براي عمليات پوشش دهي و آبکاري مي باشد . لذا جوش به روش الکتروفورج اطمينان کامل از استحکام محصول را براي مصرف کننده و تضمين کيفيت را فراهم مي نمايد.


دراین نوع گریتینگ به واسطه ی جریان الکتریکی با ولتاژ بالا و همچنین فشاری بالای 100 تن بر متر مربع، قطعات باربر و رابط در یکدیگر فورج می شوند. ازاین طریق مسئله ی خوردگی در جوش را در این نوع گریتینگ نخواهیم داشت. این نوع گریتینگ را نیز می توان به صورت ساده و یا مضرس در اختیار داشت.