کلمپ یا بست گریتینگ
کلمپ یا بست گرتینگ

جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب ، به علت اینکه بتوان گریتینگ را در هنگام نیاز

از محل خود بیرون آورد آن را جوش نمی دهند ، بلکه با استفاده از بست ثابت می کنند.

برای هر عدد گریتینگ معمولا چهار عدد بست گریتینگ کافی است.

اجزای تشکیل دهنده بست گریتینگ ابرویی ، چنگکی و پیچ و مهره می باشد.

بست گریتینگ را نیز پس از تولید ، گالوانیزه گرم و یا سرد می کنند.